در حال نمایش 4 نتیجه

لغلغه قطعه ای مکانیکی می باشد که از مکانیزم چرخشی در جهت تغییر سرعت و گشتاور استفاده می‌ نماید. لغلغه دارای یک مقبض بلند و یک ساقه می باشد که در انتهای آن یک سر پیچ یا مهره‌ قرار گرفته است. وقتی مقبض می چرخد، ساقه نیز به همراه پیچ یا مهره‌ چرخش دارد و امکان باز و بسته کردن پیچ و مهره‌ها را فراهم می‌ نماید.