هیچ محصولی یافت نشد.

ماسک ایمنی از وسایل ایمنی است که در جلوگیری از استنشاق هوای آلوده در مشاغل صنعتی کمک می کنند.
در ادامه به انواع ماسک ایمنی می پردازیم :
ماسک های فیلترکننده ذرات
ماسک های فیلترکننده انواع گاز و بخارات سمی
ماسک های الکتریکی تصفیه هوا
ماسک های نجات
ماسک تنفسی با کاور زغال اکتیو