در حال نمایش یک نتیجه

گازانبر نوعی از انبر است که دو آرواره دارد که در انتهایی ‌ترین نقطه نوک آن به هم وصل می شوند.

از وسیله گازانبر می توان برای گرفتن یا نگه داشتن یک شیء یا بریدن چیزی استفاده کرد. چون تمام نیرویش روی نوک آن متمرکز است، به همین علت می تواند فشار زیادی را به جسم مورد نظر وارد سازد.

این ویژگی باعث آن می شود که وقتی بخواهیم چیزی زائده مانند را، مثل میخ که از سطحی بیرون زده، ببریم، بتوانیم این آن را از نزدیک‌ترین نقطه به سطح انجام بدهیم.